Skip to content

Default keylayer.xml#

keylayer.xml
1
2
3
4
5
6
7
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<keyLayer>
    <phoneXtensions>1</phoneXtensions>
    <extensionModule1>1</extensionModule1>
    <extensionModule2>1</extensionModule2>
    <extensionModule3>1</extensionModule3>
</keyLayer>